Perşembe, Mayıs 26, 2022

Klasiklerle Tanışmak: Fatih Sahn-ı Semân İlahiyat Online Destek Programı

“Klasiklerle Tanışmak: Fatih Sahn-ı Semân İlahiyat Online Destek Programı 2020-2021” Türkiye’deki İlahiyat/İslami İlimler lisans programlarını desteklemek ve geliştirmek hedefiyle hazırlanmıştır. Bu hedefi gerçekleştirmek için İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve bilgi alt yapılarını zenginleştirmeye odaklanan projenin mukayeseli üstünlüğü, İslami ilimler öğretimine dair İstanbul’daki gelişmiş resmi ve sivil tecrübeyi dijital uzaktan öğretim imkanlarıyla Türkiye’nin diğer şehirlerine taşımak olarak belirlenmiştir.

Amaç

Klasiklerle Tanışmak Projesi, aşağıda sıralanan amaçlara göre geliştirilmiştir:
1. İlahiyat/İslami İlimler lisans programların kayıtlı öğrencileri İslâm medeniyetinin temel klasikleriyle tanıştırmak; bu klasiklerden yararlanabilecek bilgi ve becerileri sağlamak
2. İlahiyat/İslami İlimler lisans programlarının güçlü olmadığı boyutlarda öğrencilerin bilgi alt yapılarını zenginleştirmek ve böylece söz konusu programların daha yetkin bir mezun profiline sahip olmalarını sağlamak
3. İslam ilimlerinin sistematiği, tarihi ve günümüzdeki problemleri hakkında sağlıklı bakış açıları edinmelerini sağlamak ve
4. Özellikle yakın dönemde kurulmuş, alt yapı ve kurumlaşma ihtiyaçları yüksek İlahiyat/İslami İlimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek

İçerik

Projenin ana gövdesini oluşturan seminer dizileri iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup, İslam ilimlerinin temel disiplinlerine ait temsil gücü yüksek ve İlahiyat/İslami ilimler lisans programlarının kazanım hedefleriyle uyumlu klasik metinlerin tanıtılmasına odaklanmıştır. Bu grupta yer alan seminerlerde aşağıdaki klasikler işlenecektir:
• Muhammed İbn Cüzey el-Gırnâtî, et-Teshîl li-ʿUlûmi’t-Tenzîl
• Ebu Zekeriyya Yahya en-Nevevî, Riyazu’s-Sâlihîn
• Ebu Cafer et-Tahâvî, el-Akidetu’t-Tahaviyye
• Esîruddin el-Ebherî, İsagoci
• Ebu’l-Hüseyn Ahmed el-Kudûrî, Muhtasaru’l-Kuduri
• Ebu Zekeriyya Yahya en-Nevevî, Takrîbü’n-Nevevî
• “Müfredâtü’l-Kur’ân” ve “Dürûsfi’l-Belâğa” başlıklarını taşıyan seminerlerde ise birden fazla çağdaş ve klasik metinden seçilen parçalar işlenecektir.

Seminer dizilerinin ikinci grubu “Modern Dünya ve Çağdaş İslam Düşüncesi” başlığı altında toplanmaktadır. Günümüz Türkçe literatüründen seçilen metinler ve görsel malzemelerle işlenecek bu seminerlerin başlıkları aşağıda sıralanmıştır:
• Modern Dünyanın Temel Kavramları
• Ulus Devletler Çağında İslam’ı Düşünmek
• Sinemada Modernitenin Güncel Meseleleri

İşleyiş

1. Program yaklaşık dokuz ay sürecek ve 21 Aralık 2020 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
2. Seminerler Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.
3. Seminerlerin kaydı alınacak ve arşivlenecektir.
4. Katılımcıların seminer boyunca ekran görüntüsünü açık tutması zorunlu olacaktır.
5. Her seminer için devam kaydı Zoom kayıtlarına göre tutulacaktır.
6. Katılımcıların seminerlerdeki performansları düzenli olarak takip edilecektir. Her bir seminer için %20 devamsızlık sınırının aşılması, katılımcının programda başarısız nitelendirilmesi için yeterli kabul edilecektir.
7. Seminerlerde katılımcılara çeşitli ödevler verilecek ve ölçme-değerlendirme teknikleri uygulanacaktır.
8. Seminerlere dair metin ve diğer malzemeler katılımcılara dijital ortamda ulaştırılacaktır.

Başvuru ve Katılım Şartları

• Programa başvurular 4-13 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacaktır.
• Katılım şartları:
o Aşağıdaki İlahiyat/İslâmî ilimler lisans programlarına kayıtlı olmak ve bu programların ilk senesini tamamlamış olmak
o Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurmuş olmak
o Genel not ortalaması 2,5 ve üstü olmak
• Program aşağıdaki üniversitelerin İlahiyat/İslami ilimler lisans programlarına kayıtlı öğrencilerine yöneliktir:

o Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi,
o Amasya Üniversitesi,
o Artvin Çoruh Üniversitesi,
o Bayburt Üniversitesi,
o Elazığ Fırat Üniversitesi,
o Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,
o Erzurum Atatürk Üniversitesi
o Giresun Üniversitesi,
o Gümüşhane Üniversitesi,
o Hakkari Üniversitesi,
o Iğdır Üniversitesi
o Kars Kafkas Üniversitesi,
o Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
o Malatya İnönü Üniversitesi,
o Muş Alparslan Üniversitesi,
o Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,
o Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
o Siirt Üniversitesi
o Şırnak Üniversitesi
o Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi