MEDRESE VE İSLAM EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ

       Kaynakça:

  • A. L. Tibawi, “Origin and Character of al-madrasah”, Bulletin of School of Oriental and African Studies, University of London, XXV, no:1/3, 1962, s. 225-238.

  • Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, 2 cilt, İstanbul: İz Yayınları, 1997.

  • Ebrahim Moosa, What is a Madrasa?, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2015.

  • George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West, Edinburgh: Edinburgh University, 1981 = Ortaçağ’da Yüksek Öğretim: İslâm Dünyası Hıristiyan Batı (trc. Ali Hakan Çavuşoğlu, Hasan Tuncay Başoğlu), İstanbul 2004, s. 31, 73-77, 83-84, 140-152, 247-256, 326.

  • Harun Yılmaz, “Medrese Nedir? XII. ve XIII. Yüzyıllarda Dımaşk Medreseleri Üzerine Bir İnceleme”, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 2016, cilt XXI, sayı 40, s. 33-70.

  • Nuaymî, ed-Dâris fî târîhi’l-medâris (nşr. Ca‘fer el-Hasenî), Kahire 1988, I-II.

  • DİA: Nebi Bozkurt vdğr., “Medrese”, DİA, XXVIII, 323-340.

  • Temel İslam Ansiklopedisi (TİA): “Medrese”.

ADRES

Ali Kuşçu Mah. Fevzipaşa Cad. No:6 Fatih/İSTANBUL 
(Fatih Akdeniz Medreseleri)

sahniseman@iyc.org.tr

  • Heyecan Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

© 2018 İlim Yayma Cemiyeti Fatih Sahn-ı Semân