Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Sahn-ı Seman Halkaları

Sahn-ı Semân Halkaları, İslâm ilim geleneğini anlamada kritik önemi haiz metinlerin işlendiği çalışma gruplarının teşkilini
amaçlayan programların üst başlığıdır.

İslâm medeniyetinin özellikle klasik metinlerinin tarihteki anlamını ve tarihi bağlamlarını keşfetmeye, nasıl anlaşıldıklarını ve klasikleştiklerinin serencamını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapacak Sahn-ı Semân Halkaları, bu metinleri günümüz ilim dünyasının idrakine yaklaştırmayı ve entelektüel gündemine dahil etmeyi temel hedefi olarak belirlemiştir.

Faaliyetlerini sürdürdüğü mekan olan Fatih Camii Külliyesi Bahr-ı Sefîd (Akdeniz) Medreseleri’nin tarihi önemine uygun olarak, İslâm medeniyetinin üst düzey metinlerini ele alan Sahn-ı Semân Halkaları’na katılım talepleri, başvuru ve mülakat esasına göre değerlendirilecektir.

Sahn-ı Seman Halkaları’nda, işlenen metinlerin sathî anlamlarının dile getirilmesiyle yetinilmeyecek, gerek meselelerinin gerekse ibarelerinin kökenleri ve etkileri takip edilecek, ihtisar, şerh ve haşiye gelenekleri araştırılacak ve ibdâ boyutları tartışılacaktır. Bu çerçevede metinlerin mezheple, medreseyle, İslâm dünyasındaki kültür havzalarıyla ve özellikle Osmanlı anlam dünyasıyla irtibatları irdelenecektir. Sahn-ı Semân Halkaları’nın ilmi ürünleri her metin hakkında düzenlenecek çeşitli toplantı ve yayınlarla paylaşılacaktır.

 • Hadis Şerh Literatürü
 • Klasik Mantık Okumaları: eş-Şemsiyye
 • Klasik Kelam Okumaları: Şerhü’l-Akâid
 • Hanefî Mezhebinde el-Hidaye Geleneği
 • Osmanlı Usul Düşüncesi
 • Hidâyetü’l-Hikme: Metin ve Yorum
 • Hâşiye-i Tecrîd Okumaları
 • Hanefî Furû Fıkhında Farklı Üslup ve Metot Arayışları: Bedâ’iʻü’s-Sanâ’iʻ Örneği
 • Klasik Türk Edebiyatında Menâkıbnâmeler
 • Osmanlı Silsile-Nâmeleri’nin Tarihî Değeri ve Ata Biyografilerinin Bilimsel Açıdan Tenkidi
 • شرح تهذيب المنطق لملا عبد الله اليزدي