Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Sahn-ı Semân Türkiye Başlıyor!

Sahn-ı Semân Türkiye, 9 ilimizde bulunan 10 farklı İlahiyat-İslami İlimler lisans programlarındaki öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tasarlanmış bir programdır. Öğrencilerin Türkiye’nin İlahiyat alanındaki zengin akademik birikimden aynı oranda yararlanmasını sağlayarak kurumsal geçmişleri ve alt yapıları gelişmekte olan fakültelerdeki müfredat dışı ilmi faaliyetlere destek olmanın yanı sıra ilahiyat mezun profilinin kültürel sermaye açısından daha zengin bir düzeye gelmesi için katkıda bulunmasını hedeflemiştir. Bu çerçevede İlahiyat lisans öğrencilerini İslâm medeniyetinin temel klasikleriyle tanıştırmak, bu kaynaklara ulaşmasını sağlayacak kültürü edinmelerine yardımcı olmak ve İlahiyat lisans öğrencilerine modern Batı ve çağdaş dünya hakkında işlevsel bilgi alt yapısı kazandırmayı planlamaktadır.

Program:

 • Iğdır Üniversitesi
 • Artvin Çoruh Üniversitesi
 • Yozgat Bozok Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Sinop Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde bulunan İlahiyat-İslami İlimler lisans programlarındaki 1.sınıf öğrencilerine yöneliktir.

 

1. Klasik Arapça Gramer 

Bu seminerde klasik medrese müfredatındaki Arapça sarf-nahiv disiplinlerine ait temel metinlerin sistematik ve bütüncül bir tarzda okunması hedeflenmiştir. Seminer boyunca pratik ve işlevsel  bir metotun merkeze alınarak zengin ders materyallerinin aktif olarak kullanılacağı, öğrencilerin gerek başta temel İslami ilimler olmak üzere birçok derslerinde ve hayatları boyunca karşılaşacakları klasik eserleri anlama yönünde planlanan bir seminerdir

2. Kelimâtü’l-Kur’an

Kelimâtü’l-Kur’an semineri bir meal veya tefsir dersi içeriğinde olmayıp öğrencilere Kuranı Kerim’deki kelime, kavram ve ifade kalıplarına dair bir bilgi alt yapısı hazırlamayı hedeflemektedir. Seçili surelerin başlıca temalarının işlenmesi suretiyle aktardığı bilgilerde parça bütün ilişkisini kaybetmemeye dikkat eden seminer söz konusu temalara dair Kuran’ın genelinde tekrar eden kelime ve ifade kalıplarını lisans birinci sınıf seviyesine uygun tarzda ele almaktadır.

3. Hadis Kültürü (Hz. Peygamber’in Hadisleri ve Yorum)

Hadis Kültürü semineri hadis hakkındaki metodolojik ve güncel tartışmalara girmeden öğrencinin olabildiğince çok sayıda ve anlayabileceği hadisler ile tanıştırmaktır. Sünen tasnifâtını takip etmeden inanç, amel ve ahlak esaslarına dair klasik hadis kaynaklarında en çok zikredilen seminer bu hadislerin önce orjinal metinlerini öğrencinin seviyesine indirerek öğretecek ve ardından anlamlarını öğrencilerin kendi hayatları ile ilişki kurmalarını sunacaktır. Riyâzu's Sâlihîn kitabı esas alınacağı bu seminerde siyer ve şemail literatüründen de faydalanılacaktır.

4. İslâmî İlimlere Giriş

İslâmi ilimlerin temel kavramlarının, bu ilimlerin şekillenmesinde önemli rol oynamış şahıs, metin ve akımlarla irtibatlı olarak tanıtılacağı seminerde, belirli bir veya birkaç eseri takip etmek yerine, soru ve tartışmalarla geliştirilecek konu başlıkları hakkında ansiklopedi ve terim sözlüğü gibi başvuru kaynaklarından kısa ve özlü pasajlar işlenecektir.

5. Tecrübe Paylaşımı

Bu seminerde İlahiyat programından mezun olmuş halen yüksek lisans yapan, öğretmen, Kuran kursu hocası, imam, STK çalışanı, özel sektör çalışanı, ÇAP yapan, ilahiyat dışında yüksek lisans yapan kız ve erkek öğrencilerin kendi hayatlarına dair anlatımlar, kendini yetiştiren insanların başarı hikayelerinin yer alacağı seminer oturumlarından oluşmaktadır.

6. Ne Yapmalı?

Lisans öğrencilerinin fakültelerindeki ilk günlerinden itibaren ihtiyacını en çok hissetmelerine rağmen ulaşmakta zorlandıkları akademik hayatta başarı kılavuzlarını bir arada sunmayı hedefleyen bu seminerde  “Nasıl okumalı”, “Ne okumalı”, “Ne İzlemeli”, “Nasıl Not Almalı”, “Nasıl Dinlemeli”, “Hangi dijital kaynakları takip etmeli”, “Nasıl yabancı dil öğrenilmeli”, “Nasıl Sunmalı”, ve “Nasıl Konuşmalı” sorularının cevapları özlü ve katılımcıların seviyelerine uygun olarak verilecektir

7. Nesilden Nesile 

Ülkemizde İslâmî ilimleri alanında uzun yıllar hizmet etmiş hocalarla öğrencileri buluşturmayı hedefleyen bu seminer basit bir tavsiyeler dizisi olmayıp, Türkiye’deki ilahiyat alanın geçmişi ve bugünü hakkında sağlıklı bir bakış açısı kazandırmayı çalışmaktadır. Bir kaç nesil öncesinden hatta ilk ilahiyat nesillerinden itibaren Türkiye’de bu alanda ilmi çalışmalarda bulunmuş duayen hocaların sadece belli şehirlerde yaşayan öğrenciler tarafından değil bu programa katılanlar tarafından da yararlanabilmesi amaçlanmaktadır.

 • İlahiyat-İslami İlimler lisans programlarındaki sınıf öğrencilerine yöneliktir.
 • Belirli not ortalamalarının üzerindeki öğrencileri devam edebileceği bir programdır.
 • Seminer ve aktivitelere devamlılığı esas sayan bir programdır.
 • Seminerler: İlahiyat lisans müfredatlarının ele aldığı disiplinlere dair seminerler, Modern dünya tarihine dair seminerler, Güncel Batı düşüncesinin temel çizgilerini sunan seminerler, Günümüz dünyasını anlamanın estetik boyutuna dair seminerler, İlahiyat mezunlarına yönelik müfredat dışı beceri ve kazanımlar. Seminer dizileri çevrimiçi ve yüz yüze oturumlardan oluşacaktır.
 • Atölyeler ve Okuma grupları: Çeşitli başlıklar altında öğrencilerin öncelikle kendi fakültelerindeki ve programın ileriki aşamalarında diğer fakültelerdeki öğrencilerle buluşacakları yüz yüze oturumlardan oluşacak çalışmalar.
 • Kültürel Geziler: Öğrencilerin kendi fakültelerinin bulunduğu illerin dışındaki mekanlara yönelik, akademik içerikli gezi programları. 
 • Blog: Öğrencilerin program dahilindeki faaliyetlerini ve ürünlerini paylaşacakları dijital platformlar.
 1. Kur’an’da tekrarlanan kelimelerin anlamlarını bilmesi ve ayetlere anlam verecek alt yapıyı kazandırması.
 2. Temel hadis kaynaklarını rahatlıkla kullanabilecek bilgi birikimi sağlaması
 3. İslam medeniyeti tarihine bütüncül bakış sağlaması
 4. Güncel Batı düşüncesinin temel unsurlarına doğru perspektiften bakabilmesi
 5. Günümüz dünyasını anlamanın estetik anahtarlarını kazanması
 6. Türkiye’de din eğitimi alanında çalışacak İlahiyat mezununun ihtiyacı olan bilgi ve becerileri kazanması
 • Sahn-ı Seman Programı Programı her yıl 3 dönem olacak şekilde planlanmıştır.
 • Bu dönemlerden Güz ve Bahar dönemleri 12 hafta Yaz dönemi ise 5 hafta sürecek şekilde yapılacaktır.
 • SST seminerlerinin %75’i online %25‘i ise yüz yüze verilmektedir.
 • Katılımcıların seminerlerdeki başarısı dönem içi ve dönem sonu online ve yüz yüze yapılacak sınavlar ile belirlenir.