Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

21 Hoca ve 1150 Katılımcı ile Risale Günleri Başladı!


2023 yazında gerçekleşmekte olan Risale Günleri’nde 21 değerli hocamızı ve 1150 katılımcıyı ağırlıyoruz. Risalelerin çoğu Arapça olmakla beraber Osmanlı Türkçesi ve Farsça kaleme alınanların yanı sıra, orijinal dili Yunanca olan bir risale metni de bu sene katılımcıların istifadesine sunulmaktadır. Düzenlendiği dönemden bu yana Temel İslam bilimleri ile birlikte Felsefe ve din bilimlerine, İslam tarihi ve sanatlarına, edebiyat ve tarihe, dil bilimleri ve coğrafyaya dair risalelerin de müfredata dahil edildiği programda bu sene de aynı çeşitlilik sürdürülmektedir. 

Osmanlı’nın ilk dönemine dair tarih yazıcılığının mercek altına alınacağı Tarih-i İbtidâ-i Âl-i Osman risalesi, Tanzimat döneminin dikkat çekici devlet adamlarından Münif Paşa’nın Mekteb-i Hukuk müderrisliği döneminde kaleme aldığı hukuka giriş metni, son dönem Osmanlı hafızıkütüplerinden Hasirizade Yusuf Zâhir Efendi’nin tamamını Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı hadis usulüne dair el-Muktetaf’ı, tasavvufi-ahlaki mesnevi türünün ilk örneğinin sahibi Senâi’nin Serahs kadısına ithafen yazdığı Seyrü’l-ibâd isimli kısa mesnevisi, Roma İmparatorluğunun meşhur tabiplerinden Galen’in kendine has ahlak yaklaşımının normatif boyutlarını ortaya koyduğu Ruhun Duygulanımlarının ve Hatalarının Teşhis ve Tedavisi risalesi, Ebu Davud’un, Sünen’i hakkında bilgi isteyen Mekke alimlerine eserini tanıtıcı mahiyetteki mektubu Risâletü Ebî Dâvud ilâ Ehl-i Mekke, şehzadeliği döneminde Sultan II. Mahmud’a mektup yoluyla meşk ettiren Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin sülüs ve muhakkak yazı türlerindeki kaideleri serdettiği Risale-i Hüsn-i Hat’ı, Sadrüşşeria’nın Şerhü’l-Vikaye’sindeki hudûd bahislerinden seçtiği tek bir tazîr meselesi üzerine kaleme aldığı Risale fi’t-ta‘zîr’i, eğitimci vasfı ile tarihte tanınmış Zernuci’nin Osmanlı medreselerinde okutulan ve şehzadelerin eğitimi için şerh edilen Ta‘lîmu’l-müteallim fî tarîki’t-teallüm isimli risalesi, matematikçiliği ile de dikkat çekip bu minvalde muhtelif eserlerin de sahibi, hicri beşinci asrın fakih ve kelamcılarından Abdülkahir el-Bağdadî’nin yaklaşık 50 sene önce İran’daki bir kütüphanede elyazması halinde keşfedilen Kitâbü’l-Îzâh an usûli sınâati’l-messâh isimli risalesi program takvimi içinde 2023 yazında katılımcılar ile birlikte okunması hedeflenen metinler arasındadır. Farklı lisansüstü alanlarından araştırmacı ve katılımcıların ilgisi ile 70 oturumda gerçekleştirilmesi öngörülen program 27 Ağustos 2023 tarihindeki son oturumlarla hitama erecektir.