Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Sahn-ı Semân Türkiye

 1. SAHN-I SEMÂN TÜRKİYE 

Sahn-ı Semân Türkiye’yi tanımlayıcı cümleler/SST nedir, neyi amaçlar?

 • Sahn-ı Semân Türkiye, İlahiyat-İslami İlimler lisans programlarındaki öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tasarlanmış bir projedir. Projenin amacı üç maddede özetlenebilir:
 1. Öğrencilerin Türkiye’nin İlahiyat alanındaki zengin akademik birikimden aynı oranda yararlanmasını sağlamak
 2. Kurumsal geçmişleri ve alt yapıları gelişmekte olan fakültelerdeki müfredat dışı ilmi faaliyetlere destek olmak
 3. Mezun profilinin kültürel sermaye açısından daha zengin bir düzeye gelmesi için katkıda bulunmak.
 • Projenin amacı İlahiyat lisans programlarını akademik bilgi ve beceri açısından desteklemektir. Bu amaç, uygulanacak programın içeriği açısından iki unsuru barındırmaktadır: 
 1. İlahiyat lisans öğrencilerini İslâm medeniyetinin temel klasikleriyle tanıştırmak, bu kaynaklara ulaşmasını sağlayacak kültürü edinmelerine yardımcı olmak
 2. İlahiyat lisans öğrencilerine modern Batı ve çağdaş dünya hakkında işlevsel bilgi alt yapısı kazandırmak  

Sahn-ı Seman Türkiye’nin İçeriği/SST ne yapar?

 • SST İlahiyat Lisans Destek Programı’dır. Program dört başlıkta icra edilir: 
 1. Seminerler: i. İlahiyat lisans müfredatlarının ele aldığı disiplinlere dair seminerler, ii. Modern dünya tarihine dair seminerler, iii. Güncel Batı düşüncesinin temel çizgilerini sunan seminerler, iv. Günümüz dünyasını anlamanın estetik boyutuna dair seminerler, v. İlahiyat mezunlarına yönelik müfredat dışı beceri ve kazanımlar. Seminer dizileri çevrimiçi ve yüz yüze oturumlardan oluşacaktır.
 2. Atölyeler ve Okuma grupları: Çeşitli başlıklar altında öğrencilerin öncelikle kendi fakültelerindeki ve programın ileriki aşamalarında diğer fakültelerdeki öğrencilerle buluşacakları yüz yüze oturumlardan oluşacak çalışmalar.
 3. Kültürel Geziler: Öğrencilerin kendi fakültelerinin bulunduğu illerin dışındaki mekanlara yönelik, akademik içerikli gezi programları. 
 4. Blog: Öğrencilerin program dahilindeki faaliyetlerini ve ürünlerini paylaşacakları dijital platformlar.
 • Seminerlerin temaları ve temel özellikleri şöyle sıralanabilir:
 1. İlahiyat lisans müfredatlarının ele aldığı disiplinlere dair seminerler: Yukarıda temas edildiği üzere, formel müfredatla içerik açısından kesişmeyecek bu seminerler öğrencilerin lisans programlarındaki başarısını artırmayı hedeflemektedir. 
 2. Modern dünya tarihine dair seminerler: Verilere boğmayan, özlü içeriklere sahip bu seminerler öğrencilere yaşadıkları dünyayı daha derinlemesine idrak etmelerini sağlayan bir alt yapıyı hedeflemektedir. 
 3. Güncel Batı düşüncesinin temel çizgilerini sunan seminerler: Felsefi disiplinlerin ilgi alanının ötesinde, günümüzde inisiyatifi altında yaşadığımız çağdaş Batı düşüncesini ana hatlarıyla tanıtmayı hedeflemektedir. 
 4. Günümüz dünyasını anlamanın estetik boyutuna dair seminerler: Batı ve İslam dünyasının geleneksel sanatlarının dışında kalmasına rağmen günümüz dünyasını anlamak için zaruri olan estetik bakış açısını kazandırmayı hedeflemektedir.
 5. İlahiyat mezunlarına yönelik müfredat dışı beceri ve kazanımlar: Hangi meslek ve alanı seçerse seçsin ilahiyat mezununun çalışma hayatına ilk adımını attığı anda ihtiyaç duyacağı ve fakat çoğunlukla bir akademik disiplin altında yer almayan kazanımları aktarmayı hedeflemektedir.

Sahn-ı Seman Türkiye Seminerleri Nasıl Verir?

 • SST seminerlerinin ¾ ‘ünü online platformlarından ¼ ‘ini ise yüz yüze vermektedir. 

Sahn-ı Seman Türkiye’nin Hedefleri/SST neyi hedefler? 

 • Katılımcılarına en temel başlıklarla şu hususları kazandırmayı hedefler:
 1. Kur’an’da tekrarlanan kelimelerin anlamlarını bilmesi ve ayetlere anlam verecek alt yapıyı kazandırması.
 2. Temel hadis kaynaklarını rahatlıkla kullanabilecek bilgi birikimi sağlaması
 3. İslam medeniyeti tarihine bütüncül bakış sağlaması
 4. Güncel Batı düşüncesinin temel unsurlarına doğru perspektiften bakabilmesi
 5. Günümüz dünyasını anlamanın estetik anahtarlarını kazanması
 6. Türkiye’de din eğitimi alanında çalışacak İlahiyat mezununun ihtiyacı olan bilgi ve becerileri kazanması

Sahn-ı Seman Türkiye Kaç Dönem/Haftadan oluşmaktadır? / SST eğitim süresi ne kadardır?

 • SST Programı her yıl 3 dönem olacak şekilde planlanmıştır. Bu dönemlerden Güz ve Bahar dönemleri 12 hafta Yaz dönemi ise 5 hafta sürecek şekilde yapılacaktır.

Sahn-ı Seman Türkiye Katılımcılarının Performanslarını Nasıl Değerlendirir/SST başarıyı nasıl ölçer?

 • Katılımcıların seminerlerdeki başarısı dönem içi ve dönem sonu online ve yüz yüze yapılacak değerlendirmelerle belirlenir.

Sahn-ı Seman Türkiye’nin Şartları Nedir? /SST hangi şartlarda çalışır?

 • Belirli not ortalamalarının üzerindeki öğrencileri devam edebileceği bir programdır.
 • Seminer ve aktivitelere devamlılığı esas sayan bir programdır.

Sahn-ı Seman Türkiye ile İletişim Araçları Nelerdir?

 • İnternet sitesi/WEP: sahnisemanturkiye.com
 • Elektronik Posta: sahnisemanturkiye@iyc.org.tr
 • İlim Yayma Cemiyeti Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi: Ali Kuşçu Mah. Fevzipaşa Cad. No:6 Fatih/İSTANBUL
 • Telefon: 0212 531 87 11

---------------------------------------------------------------------------------------------

 1. MÜFREDAT

Sahn-ı Seman 2022-2023 Eğitim Müfredatın Yer Alan Seminerler

 1. Sahn-ı Seman Türkiye (SST) 22-23 lisans birinci yıl öğrencilerine isimleri, içeriği ve kısa tanıtımı aşağıda yer alan seminerler verilecektir:

         1.1. Klasik Arapça Gramer Eğitimi (Sarf-Nahiv)

İlahiyat ve İslâmî ilimler fakültelerinin ağırlıklı derslerini oluşturan Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve diğer ilimlerin metinlerinin geneli Arapça kaleme alınmıştır. Bu fakültelerin hazırlık senesinde Arapça dil eğitimine yer verilmesi, öğrencinin lisans dönemi boyunca okuması planlanan bu dilde kaleme alınan metinleri rahat okuyup anlaması amacını gütmektedir. Ne var ki klasik dilde kaleme alınmış metinleri okuyup anlamak için hazırlık senesi müfredatı yeterli gelmemekte ve bir ileri aşamada klasik dil kurallarının öğretilmesine ihtiyaç hissedilmektedir. Sahn-ı Seman Türkiye, katılımcılarına bu dilde kaleme alınmış klasik metinleri okutmayı planladığından hazırlık senesini başarıyla tamamlamış lisans birinci yıl katılımcılarına Klasik Arapça Sarf-Nahiv eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Bu seminerlerde bir öğrencinin klasik dilde kaleme alınmış metinleri rahat okuyup anlayabileceği düzeyde klasik dil bilgisi konularına yer verilecektir. Nahiv/ ile ve sarf ilimlerinin muhtasar en yetkin eserlerine yer verilecek bu seminerlerde öğrenci gelecek lisans yıllarının metinlerini okumaya hazır hale gelecektir.

         1.2. Kelimâtü’l-Kur’an (Meal-Tefsir)

Kelimâtü’l-Kur’an seminerleri Sahn-ı Seman Türkiye eğitim programının ilk yılında tedris edilen bir seminer olarak müfredatta yerini almıştır. Bu seminerin muhatap öğrencileri İlahiyat/İslami İlimler fakültelerinin ilk yıllarını okuyanlardır. Tahmini Arapça ve İslami İlimlere dair bilgi seviyeleri fakültelerin bu yıllarını okuyan ortalama öğrenci seviyesidir. Bu seviye dikkate alınarak Kur’an tefsirine giriş semineri olan Kelimâtü’l-Kur’an’da evvel emirde okunacak sûrenin kimliğinin tanıtılması hedeflenmektedir. Ayetlerin genel tefsirine ve kelimelerin etimolojik ve hususi tefsîrî tahliline başlanmadan, seminer süresi içerisinde okunması planlanan ayetlerin bütünün ihtiva ettiği konular aktarılarak seminerin genel görünümü verilecektir. Ardından okunacak ayetlerin tefsirsiz meali verilecek, kelime tahlillerine ve tefsir farklılıklarına başlanacaktır. Tefsirde Kur’an ayetlerini yorumlarken hiyerarşik düzenle açıklayıcı ilgili Kur’an ayetleri, Peygamber aleyhisselam’ın hadisleri, sahabenin icmaı, sahabenin kişisel yorumları ve tâbiîn yorumlarına yer verilecektir. Seçilmiş müfessirlerin kavilleri aktarılacak, dil bilimsel kurallara itina ile eğilmeye çalışılacaktır. Geleneksel tefsirlere, sarf-nahiv, belağat ve usûlü tefsir ilminin kurallarına muhalefet etmeksizin müderrisin çıkarımları ve Kur’an’ın günümüze ne söylediği ortaya konulacaktır.

         1.3. Hadis Kültürü (Hz. Peygamber’in Hadisleri ve Yorum)

Hadis ilmi içerdiği zengin bilgi sayesinde her ilmin taliplilerince tahsil edilmesi gereken bir ilimdir. Ahlak, fıkıh, inanç, peygamberler tarihi, sosyal-beşeri münasebetler gibi birçok alana dair muhtevaya sahip hadis metinlerini anlamak ve sayıları on binleri bulan hadisleri tahsil etmek uzun soluklu bir çalışma gerektirmektedir. Sahn-ı Seman Türkiye, katılımcılarına bu geniş muhtevaya sahip ilmin en seçkin bazı hadislerini içeren muhtasar metinleri okumayı planlamaktadır. Sahasında uzman hocaların vereceği Hadis Kültürü seminerlerinde hadis metinlerinin orijinal dilinden okunması öncelik arz edecektir. Yine hadislerin sahih yorumu, tarihi süreçte kendisine verilen anlamları, günümüzle ilişkilendirilmesi ve nihayet Müslüman bireylerin hayatlarına nasıl nüfuz etmesi gerektiği konularına sıklıkla değinilecektir.

         1.4. İslâmî İlimlere Giriş

İslami ilimler adı verilen disiplinlerin konu ve problem alanlarını, İslâm medeniyeti tarihinin teşekkül dönemindeki kritik gelişmeler eşliğinde işlemeyi hedefleyen bu seminer, İslami ilimlere dair uzun soluklu bir ilgi geliştirmek isteyenler için ilk adım olarak tasarlanmıştır. İslâmi ilimlerin temel kavramlarının, bu ilimlerin şekillenmesinde önemli rol oynamış şahıs, metin ve akımlarla irtibatlı olarak tanıtılacağı seminerde, belirli bir veya birkaç eseri takip etmek yerine, soru ve tartışmalarla geliştirilecek konu başlıkları hakkında ansiklopedi ve terim sözlüğü gibi başvuru kaynaklarından kısa ve özlü pasajlar işlenecektir. Sahn-ı Seman Türkiye, bu seminer aracılığıyla katılımcılarına İslami ilimleri günümüzde anlayabilmeleri için gerekli, yaklaşık elli terimi işleyecek, İslam tarihi olarak bilinen zaman diliminin başlangıcından itibaren yaklaşık üç yüz elli senelik bir süreci ana hatlarıyla ele alacaktır. Seminer çerçevesinde ele alınacak başlıca temalar ve bu temalara dair okuma listeleri katılımcılara paylaşılacaktır.

         1.5. Tecrübe Paylaşımları (10 Oturum)

İlahiyat programından mezun olmuş halen yüksek lisans yapan, öğretmen, Kuran kursu hocası, imam, STK çalışanı, özel sektör çalışanı, ÇAP yapan, ilahiyat dışında yüksek lisans yapan kız ve erkek öğrencilerden 10-12 dakikalık belirlenmiş sorulara cevap verecekleri kendi hayatlarına dair           anlatımlar, kendini yetiştiren insanların başarı hikayelerinin yer alacağı Tecrübe Paylaşımları seminerlerinin 10 oturumda yapılması planlanmaktadır.

         1.6. Genç İlahiyatçılar ile Mülakat (10 Oturum)

Bu seminerlerde, lisansını İlahiyat/İslâmî ilimlerde başarıyla bitirmiş, yüksek lisans-doktora çalışmalarında bulunan genç araştırmacıların lisans yıllarından elde ettikleri tecrübeleri halen bu bölümleri okuyan Sahn-ı Seman Türkiye katılımcılarına aktarmaları hedeflenmekte. Bulundukları uzmanlık alanlarını seçme hikayelerinin ve nedenlerinin anlatılması istenmekte. Seminer katılımcılarının da okudukları bölümlerden başarıyla mezun olmuş kişilerin güncel profiliyle karşılaşmaları, öğrenciler için akademik alanlara, çalışma konularına, meseleler ve metinlere yaklaşımlarına müspet katkı sunması beklenmektedir. Bu seminerlerin kısa vakitli olmasına riayet edilecek, her seminerde ayrı bir mezun ile mülakat geçekleştirilmesi hedeflenecektir.

         1.7. Duayenlerle Hasbihal (10 Oturum)

Ülkemizde İslâmî ilimlerin duayenleri ve uzun yıllar alana hizmet etmiş hocaların tecrübelerinin İlahiyat/İslâmî ilimler öğrencisi için önemi muhakkak önemlidir. Çünkü öğrenci okullarında ya bu hocaların ya da bu hocalarla etkileşim ve iletişim içerisinde bulunan hocaların eserlerini okuyor olacaktır. Türkiye’de dini ilimlerin tedrisi, kitabeti alanında çok önemli etki göstermiş bazı isimler bugünlerde bu ilimlerin yakın tarihinin aktarımı söz konusu olduğunda şifahi kaynak özelliğini taşımaktadır. Yazılı kaynakların yanı sıra sözlü kaynaklar eğitim-öğretim adına öğrenciler için önemli motivasyon desteği sağlamaktadır. Sahn-ı Seman Türkiye, katılımcıların ilgi ve alakasını yüksek tutmak, enerji ve motivasyonunu takviye etmek, başarılı ve özgüvenli yetişmeleri için bu seminerleri bünyesinde gerçekleştirecektir.