Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Bilgi Konuşmalarının Gündemi "Bilgi ve Bilmenin Hakikati"


Bilgi İnsan ve Adalet Konuşmaları devam ediyor!

Farklı düşünce geleneklerinden öne çıkan isimlere odaklanılan seminerlerimizde şimdiye dek Ömer Türker tarafından "Bilgi ve Bilmenin Hakikati" başlıklı açılış konuşması ve akabinde Aristoteles'in İkinci Çözümlemeler metni ile Platon'un mağara alegorisi eşliğinde Antik felsefede bilgi meselesi ele alındı. 


Sonrasında tartışmalar Aristotelesçi epistemolojinin neo-Platonculuk üzerinden İslam filozoflarına olan etkilerine doğru odağını çevirdi. Bu bağlamda, Fârâbi, İbn Sînâ gibi isimler üzerinden meşşai felsefedeki bilgi meselesi incelenerek tartışmalar, Gazzâli ve Herevî gibi isimler üzerinden de farklı bilme biçimlerinin imkanı üzerine yöntem tartışmaları aksında ilerledi. Öte yandan modern felsefenin kapsam alanına doğru ilerleyen seminerlerimizde felsefi Kopernik Devrimi olarak bilinen Kant'ın epistemolojik devrimi ekseninde bilgi-nesne ilişkileri incelendi. Akabinde, günümüze en yakın klasik yahut günümüze en uzak modern bir isim olan Goethe'nin Kant'ı akılda tutarak Faust'taki klasik metafiziği aşma girişimleri üzerinde duruldu. Ayrıca bir yandan Hobbes, Berkeley gibi adalı filozoflar üzerinden empirizm tartışmaları yürütüldü. Öte yandan hem Gadamer'den hareketle hermeneutik tartışmaları hem de Heisenberg'in kuantum temelli epistemik girişimlerine daha yakından bakıldı. 


Seminerlerimiz Quine ve Gettier tarafında epistemolojinin çağdaş felsefi krizlerine, Quinn tarafında dil felsefesindeki epistemik gündemlere odaklanmaya devam ederken bir yandan da Simmel, Foucault, Habermas gibi isimler üzerinden bilgi probleminin kültür, ideoloji ve araçsallık mevzilerindeki tartışmalarına odaklanmaya devam edecektir.